aanvulling


Graag leggen we in dit document de relatie uit tussen het thema van onze bijeenkomst - ‘Wooncoöperatie de Warren en onze visie ‘de sociale driegeleding’. Omdat we bericht ontvangen hebben dat niet voor iedereen deze relatie duidelijk is. We zijn dankbaar voor deze vraag en zetten daarom graag in deze mail deze relatie uiteen.

 

Zoals de meeste bezoekers van onze bijeenkomsten weten, worden vanuit de visie van de sociale driegeleding, drie geledingen in de maatschappij onderscheiden. Namelijk het economische leven, het rechts- of politieke leven en het geestes- of culturele-leven. Waarbij het voor een gezonde maatschappij van belang is dat deze drie geledingen ieder op zichzelf staand in hun eigen domein werkzaam zijn en zich niet met elkaars bestuur mogen bemoeien. Anders ontstaan grote misstanden, waarvan ‘de huizencrises’ een voorbeeld is.

 

De problematiek op de huizenmarkt wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de verstrengeling van twee van deze geledingen, namelijk die van het rechtsleven en economische leven. Omdat huizen als economische objecten worden gezien die op een markt (de huizenmarkt) verhandeld kunnen worden en als object (onderpand voor de bank) aan een rechtspersoon gebonden worden. Door deze verstrengeling van bovengenoemde geledingen ontstaat er een ophoping van kapitaal in huizen en in grond, waarvan de trend historisch gezien is dat deze waarde of anders gezegd kapitaal ophoping in grond en huizen, steeds verder toeneemt.

 

Door de opzet van Wooncoöperatie de Warren is men er in geslaagd om de woningen uit de markt te halen. Zo wordt verdere kapitaalophoping in de grond en het gebouw in principe voorkomen. Het bij de Wooncoöperatie de Warren toegepaste concept is mogelijk bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw en zowel op huurwoningen als woningen in particulier bezit. Gewone reguliere woningbouwverenigingen mogen dat niet meer doen. Sinds de liberalisering van de huurmarkt zijn zij verplicht de marktwaarde van de woningen mee te nemen in de berekening van de huurprijs. Bij een wooncoöperatie hoeft dit niet.  

 

Ook volgens de sociale driegeleding worden het privé-bezit van grond en (bedrijfs)kapitaal uit de economie gehaald. Er is dan geen grondmarkt of kapitaalmarkt meer. Grond en bedrijfskapitaal kunnen geen privé-bezit meer zijn, maar mogen wel gebruikt worden. Het rechtsleven bepaalt in de sociale driegeleding wie het gebruik krijgt toegewezen. Dit gebeurt onafhankelijk van de economie of de markt. In de sociale driegeleding wordt dit vaak neutralisering van kapitaal genoemd. De unieke vorm van wooncoöperatie de Warren wordt nog heel weinig toegepast in Nederland. In Duitsland gebeurt dit al jaren op grote schaal. Het concept heeft naar onze mening grote potentie. En wij herkennen er uitgangspunten in die verwant zijn met het concept van de sociale driegeleding. Daarom wilden we deze moedige mensen graag uitnodigen. Zij hebben, tegen de stroming in, iets principieel nieuws weten neer te zetten.

 

En omdat het ook uniek is dat men het hele proces van tien jaar van het allereerste begin van het idee van ‘Samenwonen’ tot realisatie op film heeft vastgelegd, wilden we deze kans niet voorbij laten gaan om deze filmdocumentaire, voorafgaand aan een gesprek, bij aanvang te vertonen.

 

Hopelijk hebben we in bovengenoemde uitleg de relatie tussen de sociale driegeleding en de opzet van Wooncoöperatie de Warren voldoende voor u geschetst en zo uw interesse weten te wekken om zondag 21 april vanaf 13:15 (aanvang 13:30u) naar de bijeenkomst in Zeist te komen.

 

Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen bestaan of wilt u iets opmerken of ons iets laten weten dan nemen we deze met alle liefde in ontvangst.

 

We hopen op uw komst! U kunt zich nog steeds opgeven via de mail. Voor de volledigheid hebben we opnieuw de originele uitnodiging bijgevoegd, zie daarvoor de Bijlagen.

 

Een warme groet,

Kerngroep Sociale driegeleding,

Zeist